Річний звіт Київського апеляційного адміністративного суду


Якість роботи суду

Якість роботи суду

Результати опитування щодо якості роботи суду 2015 року

Кодекс суддівської етики


Результати роботи та заплановані заходи майбутньої співпраці канадсько-українського Проекту підтримки судової реформи в Україні та Ради суддів України

Сьогодні Євген Мєзєнцев, суддя-спікер Київського апеляційного адміністративного суду, взяв участь у засіданні Наглядового комітету канадсько-українського Проекту підтримки судової реформи в Україні.

Учасники обговорювали співпрацю Проекту з Радою суддів України у період з квітня по вересень 2018 року. Вона безпосередньо здійснювалася з головою і заступником голови РСУ, з головою Комітету з питань дотримання етичних норм, запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів.

 

 

Метою і очікуваним кінцевим результатом співпраці за напрямком, пов’язаним з конфліктом інтересів, є:

- зміцнення потенціалу РСУ у наданні допомоги суддям у питаннях етики та запобігання і врегулювання конфлікту інтересів;

- зміцнення потенціалу РСУ у захисті суддівської незалежності.

Також під час засідання були обговорені плани на майбутнє на період з 1 жовтня 2018 року по 31 березня 2019 року:

- робота над оновленням Посібника з питань конфлікту інтересів для суддів;

- продовження роботи над законодавчими змінами щодо відповідальності суддів за вчинення дій в умовах процесуального конфлікту інтересів

- розробка стандартів організації роботи суду, розробка заходів щодо охорони судів та суддів;

- створення постійного дебат-клубу за участю журналістів та розробка типових заходів реагування на факти поширення в ЗМІ недостовірної інформації тощо. 

У рамках цього напрямку співпраці було проведено 5 заходів, а саме: орієнтаційний курс щодо надання міжнародної технічної допомоги РСУ спільно з проектом «Нове правосуддя» (11 квітня), тренінг з управління часом та підвищення особистої ефективності для співробітників відділу ДСА, відповідальних за організаційне забезпечення діяльності органів суддівського самоврядування (25 квітня), сесія зі стратегічного планування, виїзне засідання у Львові (15 червня). 

Співпраця Проекту з РСУ є дуже важливою і носить виключно практичний характер. Продовження співпраці буде сприяти зміцненню потенціалу РСУ та її членів з метою підвищення якості судових послуг, посилення верховенства права, покращення доступу до правосуддя і захиступрав та свобод громадянина.

ПРЕС-СЛУЖБА Київського ААС

Today Yevhen Miezientsev, judge-speaker of the Kyiv Administrative Court of Appeal, took part in the meeting of the Supervisory Committee of the Canadian-Ukrainian Support to Judicial Reform Project in Ukraine.

The participants discussed the Project's cooperation with the Council of Judges of Ukraine from April to September 2018. It was directly involved with the chairman and deputy head of the Council of Judges, with the chairman of the Committee on Ethical Compliance, the Prevention of Corruption and the settlement of the conflict of interests.

The purpose and expected end result of cooperation in the area of conflict of interests are:

- strengthening the capacity of the Council of Judges to assist judges in ethics and preventing and resolving conflicts of interest;

- strengthening the capacity of the Council of Judges to protect judges' independence.

Also during the meeting were discussed plans for the future for the period from October 1, 2018 to March 31, 2019:

- work on updating the Guidelines for Conflict of Interest for Judges;

- continuation of work on legislative changes regarding the responsibility of judges for actions in the conditions of procedural conflict of interests;

- development of standards for the organization of work of the court, development of measures for the protection of courts and judges;

- creation of a permanent debate club with the participation of journalists and the development of typical measures to respond to the facts of the dissemination of inaccurate information in the media, etc.

Within the framework of this area of cooperation, 5 events were held, namely: the orientation course for the provision of international technical assistance to the Council of Judges in conjunction with the "New Justice" project (April 11), a training on time management and personal effectiveness improvement for the staff responsible for organizational support activities of the bodies of judicial self-government (April 25), session on strategic planning, visiting meeting in Lviv (June 15).

Project cooperation with the Council of Judges is very important and is of a purely practical nature. Continued cooperation will enhance the capacity of the Council of Judges and its members to improve the quality of judicial services, strengthen the rule of law, improve access to justice and protect rights and freedoms of the citizen.


PRESS-SERVICE of the Court© Київський апеляційний адміністративний суд

Карта сайту

Всі права на матеріали, розміщені на сайті www.kaas.gov.ua, охороняються згідно з законодавством України. При
використанні будь-яких матеріалів з сайту посилання (у разі використання в Інтернеті прямий, не закритий від
індексування гіперлінк) на www.kaas.gov.ua є обов’язковим.