Річний звіт Київського апеляційного адміністративного суду


Якість роботи суду

Якість роботи суду

Результати опитування щодо якості роботи суду 2015 року

Кодекс суддівської етики


Суддя Олена Губська бере участь у тренінгу з вивчення принципу верховенства права в сфері охорони довкілля

Протягом 12-13 вересня у м. Львові проходить дистанційний навчальний курс для суддів «Права людини та охорона довкілля». Київський апеляційний адміністративний суд представляє суддя Олена Губська. Над розробкой курсу працювала Міжнародна благодійна організація «Екологія-Право-людина» за сприяння Національної школи суддів України та фінансової підтримки USAID «Нове правосуддя».

Під час навчання судді оволодівають новими знаннями щодо Оргуськоі конвенції, Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля, Закону України про оцінку впливу на довкілля. У дискусному форматі учасники висловлюють свої позиці та вирішують безліч практичних завдань.

Захід вступним словом відкрила радник з юридичних питань Програми USAID «Нове правосуддя» Ірина Зарецька, яка розповіла історію створення проекту щодо захисту довкілля та етапи його становлення. Директор Львівського регіонального відділення Оксана Польна висловила радість з приводу розширення аудиторії курсу, що свідчить про небайдужість до піднятих організаторами питань.

Курс для слухачів впродовж двох днів викладають судді – Лариса Зуєва, Наталія Курій, Володимир Гевко та Сергій Павлінчук.

Учасники працюють у малих групах над окремими питаннями, пов’язаними з охороною навколишнього середовища в контексті прав людини. Цей курс покликаний допомогти суддям засвоїти принцип верховенства права в сфері охорони довкілля, застосування якого слугує необхідним орієнтиром і полегшує розгляд справ у цій галузі.

Слухачі аналізують судову практику та тенденції щодо оцінки судами засобів правового захисту екологічних прав. Проводять показове судове засідання задля кращого засвоєння матеріалу. Наприкінці тренінгу підіб’ють підсумки та поділяться враженнями і думками щодо подальшого розвитку курсу.

ПРЕС-СЛУЖБА Київського ААС

During September 12-13, in Lviv takes place the distance training course for judges "Human Rights and Environmental Protection". The Kyiv Administrative Court of Appeal is represented by Judge Olena Hubska.

The International Charitable Organization "Ecology-Law-Man" worked with the assistance of the National School of Judges of Ukraine and USAID's support program “New Justice” to develop the course.

During training, judges gain new knowledge about the Aarhus Convention, public participation in decision-making and access to justice in environmental matters, the Law of Ukraine on Environmental Impact Assessment. In a debatable format, the participants express their positions and solve a lot of practical tasks. The event was opened by Legal Advisor to the USAID “New Justice” program Iryna Zaretska, who spoke on the history of the project on environmental protection and the stages of its formation. Director of the Lviv Regional Branch Oksana Polna expressed joy about expanding the course audience, indicating indifference to the issues raised by the organizers.

Participants work in the small groups on specific issues related to environmental protection in the context of human rights. This course is designed to help judges to master the rule of law in the field of environmental protection, the application of which serves as a necessary guide and facilitates the consideration of cases in this area. Students analyze court practice and trends in the assessment by courts of remedies for environmental rights.

Conduct demonstrative court sessions for better assimilation of the material. At the end of the training, they will summarize the results and share their impressions and thoughts on the further development of the course.

PRESS-SERVICE of the Court© Київський апеляційний адміністративний суд

Карта сайту

Всі права на матеріали, розміщені на сайті www.kaas.gov.ua, охороняються згідно з законодавством України. При
використанні будь-яких матеріалів з сайту посилання (у разі використання в Інтернеті прямий, не закритий від
індексування гіперлінк) на www.kaas.gov.ua є обов’язковим.