Річний звіт Київського апеляційного адміністративного суду


Якість роботи суду

Якість роботи суду

Результати опитування щодо якості роботи суду 2015 року

Кодекс суддівської етики


Семінар з інклюзивності для суддів та захист прав людини з інвалідністю у судовому рішенні Василя Ключковича

За даними Державного комітету статистики, в Україні мешкає 2,8 млн людей з інвалідністю, тобто кожен 18-ий громадянин. Враховуючи, що ставлення до людей з інвалідністю пройшло еволюційні етапи – відторгнення, сегрегація, інтеграція, інклюзія –важливо зробити органи державної влади доступними. Наразі є такі основні бар’єри: фізичні, інформаційні, ментальні, інституційні.

Для кваліфікованого надання допомоги та поліпшення навичок спілкування у судовому засіданні з людьми з інвалідністю судді відвідали 26 червня навчальний семінар. Організаторами виступили Національна школа суддів України та регіональний благодійний фонд «Право і демократія» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках Програми «Нове правосуддя».

Київський апеляційний адміністративний суд представляв заступник голови суду Василь Ключкович. Суддя під час виступу звернув увагу на необхідність захисту прав та свобод осіб з інвалідністю. Зокрема, за новою редакцією Кодексу адміністративного судочинства юрисдикція адміністративних судів поширюється і на спори щодо оскарження рішень атестаційних, конкурсних, медико-соціальних експертних комісій та інших подібних органів, рішення яких є обов’язковими для органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших осіб. Це передбачено п.9 ч.1 ст.19 Кодексу.

Наразі вже є судова практика у захисті прав осіб з інвалідністю. Як приклад, суддя розповів про апеляційну скаргу за позовом особи з інвалідністю, яку колегія суддів під його головуванням розглянула 28 березня 2018 року. Справа стосувалася незаконної зміни групи інвалідності – з ІІ на ІІІ. Колегія суддів скасувала рішення суду першої інстанції та частково задовольнила апеляційну скаргу, а саме: визнала протиправним і скасувала акт огляду медико-соціальної експертної комісії.

Протягом семінару судді поетапно вивчали такі теми: загальні поняття про людей з інвалідністю та інвалідність; правовий статус осіб з інвалідністю; комунікативно-психологічні особливості взаємодії суддів із людьми з інвалідністю.

Судді також розглянули прецендентну практику Європейського суду з прав людини та українську судову практику, подолання бар’єрів у судовому процесі та отримали рекомендації щодо ведення судового процесу. Наприкінці семінару судді дізналися про поняття універсального дизайну. Такого, що не включає допоміжних пристроїв для конкретних груп людей з інвалідністю (ст. 2 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю). Болючим питанням для обговорення став стан будівель українських судів, які у своїй переважній більшості є бар’єрами для доступу до правосуддя людей з інвалідністю та інших маломобільних груп.

Київський апеляційний адміністративний суд вже декілька років працює над створенням простору, доступного для кожного, та поліпшенням навичок працівників суду у спілкуванні з людьми з інвалідністю. Серед останніх змін – адаптація сайту суду для людей з вадами зору та створення ФОРМИ заяви про забезпечення доступу до судового засідання. Детальна інформація для осіб з інвалідністю ЗА ПОСИЛАННЯМ.

-------------------------------------------------------------------------------------------
According to the State Statistics Service, 2.8 million people with disabilities lives in Ukraine, that is, each 18th citizen. Given that the attitude to the people with disabilities was held evolutionary phases - rejection, segregation, integration, inclusiveness - it is important to make public authorities accessible. Currently, there are such basic barriers: physical, informational, mental, institutional.
For improvement of communication skills in a judiciary meeting with people with disabilities the judges have visited the training workshop, which was held on June 26. The organizers were the National School of Judges of Ukraine and the Regional Charitable Foundation “Law and Democracy” with the support of the United States Agency for International Development (USAID) within the framework of the New Justice Program.
The Kyiv Administrative Court of Appeal was represented by Vasyl Klychkovych, deputy head of the Court. The judge during his speech drew attention to the need to protect the rights and freedoms of the persons with disabilities. In particular, according to the new version of the Code of Administrative Proceedings, the jurisdiction of administrative courts extends to the disputes concerning appeals against decisions of attestation, competition, medical and social expert commissions and other similar bodies whose decisions are mandatory for bodies of state power, bodies of local self-government and other persons.
There is already a judicial practice in protecting the rights of the persons with disabilities. As an example, the judge spoke about the appeal of the person with disabilities, which was observed by judges under his chairmanship on March 28, 2018. The case concerned the illegal change of the disability group - from ІІ to ІІІ. The panel of judges have revoked the decision of the trial court and partially satisfied the appeal, namely: found unlawful and revoked the act of inspection of the medical and social expert commission.
During the seminar, the judges gradually studied the following topics: general concepts of people with disabilities; the legal status of persons with disabilities; communicative-psychological peculiarities of the interaction of judges with people with disabilities.
The judges also reviewed the precedent practice of the European Court of Human Rights and Ukrainian judicial practice, overcome the barriers in the trial and received recommendations for the conduct of the trial.
At the end of the seminar, the judges learned about the concept of universal design. It does not include the accessory devices for the groups of people with disabilities (Article 2 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities).
The painful issue for the discussion was the condition of the buildings of Ukrainian courts, which in their overwhelming majority are barriers to access to justice for people with disabilities and other groups of citizens with low mobility.
The Kyiv Administrative Court of Appeal has been working on creating space for everyone for a few years and improving the skills of court employees in dealing with the people with disabilities.
Among the recent changes is the adaptation of the court website for visually impaired and the creation of a statement form for access to the court session. The detailed information for people with disabilities at the link.
PRESS-SERVICE of the Court


© Київський апеляційний адміністративний суд

Карта сайту

Всі права на матеріали, розміщені на сайті www.kaas.gov.ua, охороняються згідно з законодавством України. При
використанні будь-яких матеріалів з сайту посилання (у разі використання в Інтернеті прямий, не закритий від
індексування гіперлінк) на www.kaas.gov.ua є обов’язковим.