Річний звіт Київського апеляційного адміністративного суду


Якість роботи суду

Якість роботи суду

Результати опитування щодо якості роботи суду 2015 року

Кодекс суддівської етики


Школа судової журналістики: сила свободи слова та конкуренція прав

Цінність свободи слова полягає у тому, що вона допомагає боротися з корупцією та за права. Журналіст робить те, що не заборонено законом, а посадовець – те, що дозволено законом. Кожен з них має свою статтю Конституції: журналіст керується ст. 34, держслужбовець – ст. 19.

Але у яких випадках виникають ситуації, коли представнику ЗМІ замало статті 34?

Про захист журналістів з учасниками Школи судової журналістики говорила медіаюрист Людмила Опришко. Протягом своєї кар’єри вона неодноразово виступала адвокатом у справах з порушення медіаправа в Європейському суді з прав людини та українських судах.

Перед тим, як розпочати лекцію про правову грамотність, Людмила Опришко окреслила загальні питання. Журналіст може і повинен керуватися Конституцією України, Європейською конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод. Остання має юридичну силу на території України з 11 вересня 1997, відколи Україна стала членом Ради Європи. Для журналістів головне запам’ятати число 10 – номер статті, яка говорить про право на свободу вираження поглядів.

Обговоривши правові засади захисту прав та застосування їх на практиці, студенти дискутували на тему конкуренції прав. Свобода слова проти права на приватність і справедливий суд.

Коли людина знаходиться у публічному місці (у суді, на вулиці, на мітингу і т.д.), тоді працює презумпція згоди особи на зйомку. Тобто особа не може заборонити журналістові, який виконує свою роботу, себе знімати. Проте щодо судового засідання, то вона може бути проти зйомки себе, але не самого судового процесу. Оскільки, прийшовши до суду для вирішення власних проблем, людина мимовільно зняла приватність зі своїх особистих справ. ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» та процесуальний кодекс діє лише у судовому засіданні. Поза ним має силу загальний закон презумпції. Як наслідок, право на приватність працює лише у судовому засідання, коли людина виступає проти зйомки себе.

У протистоянні права на свободу слова та права на справедливий суд перемогу отримує друге. Статус людини визначається лише після остаточного рішення суду. Так працює презумпція невинуватості. У таких випадках все залежить від майстерності: журналіст не повинен до вироку або постанови чи ухвали писати стверджувально про винність чи невинність особи.

Дякуємо Людмилі Опришко за те, що втретє була нашим лектором, та щораз з радістю вітаємо у Київському апеляційному адміністративному суді.

ПРЕС-СЛУЖБА Київського ААС

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The value of the freedom of discussion is that it helps to fight with corruption and for rights. A journalist doing something that is not prohibited by law, and an official is what is allowed by law. Each of them has an article on the Constitution: the journalist is guided by art. 34, official - art. 19.

But , in which situations isn`t enough for the representative of the media the article 34?

The media lawyer Liudmyla Opryshko talked with the members of the School of Judicial Journalism about the protection of journalists. During her career, she has repeatedly came out as a lawyer in cases of contempt the media law in the European Court of Human Rights and Ukrainian courts.

Before starting the lecture about the legal literacy, Liudmyla Opryshko outlined the general questions. The journalist can and must to follow the Constitution of Ukraine and The European Convention on Human Rights. The latter has legal force in Ukraine since September 11, 1997, when Ukraine became a member of the Council of Europe. For the journalists, the main thing to remember is the number 10 - the article number that speaks of the right to freedom of expression.

After discussing the legal principles of protecting human rights and their application in practice, the students have been discussing on competition rights. Freedom of speech against the right to privacy and a fair court.

When a person is in a public place (in the court, in the street etc.), then the presumption of the consent of the person to filming. That is, the person can`t to prohibit the journalist who is making his work to filming himself/herself. However, as far as a trial is concerned, it may be against filming himself/herself, but not the trial itself. Because coming to the court to resolve their problems, people spontaneously took off privacy of their personal affairs. The Law "On the Judicial System and Status of Judges" and the Procedural code is only valid in the court. As a result, the right to privacy works only in the court session when the person opposes filming himself/herself.

In opposition to the right to freedom of speech and the right to a fair court, the victim receives the second one. The status of the person is determined only after the final judial decision. In such cases, everything depends on skill: the journalist should not to write before the sentence of the court about the guilty of the person.

Thanks to Liudmyla Opryshko for being with us as the lecturer in third time and we are always glad to see you in the Kyiv Administrative Court of Appeal.

PRESS-SERVICE of the Court© Київський апеляційний адміністративний суд

Карта сайту

Всі права на матеріали, розміщені на сайті www.kaas.gov.ua, охороняються згідно з законодавством України. При
використанні будь-яких матеріалів з сайту посилання (у разі використання в Інтернеті прямий, не закритий від
індексування гіперлінк) на www.kaas.gov.ua є обов’язковим.