Річний звіт Київського апеляційного адміністративного суду


Якість роботи суду

Якість роботи суду

Результати опитування щодо якості роботи суду 2015 року

Кодекс суддівської етики


Школа судової журналістики: судова система США та ефективна робота з судовим рішенням

Суддя-речник КААС, член Ради суддів України Євген Мєзєнцев завдяки програмі USAID Fair Justice у складі делегації відвідав з робочим візитом Сполучені Штати Америки. І тепер розкриває правдиві, не голлівудські факти роботи судів і суддів у США. Лектор знайомить студентів Школи судової журналістики із самою системою та американським суспільством без прикрас. Якісь розказані реалії не збігалися з нашим уявленням, але тим і цікавою є лекція, що триває, зазвичай, близько двох годин.

Учасники мали змогу з перших рук отримати інформацію та порівняти не лише особливості українського й американського правосуддя, але й способу життя та світогляду двох націй.

 

Попри те, що тема наступної лекції зустрічі для студентів могла здаватися складною, наші лектори, голова суду Андрій Горяйнов та помічниця судді Марія Доник, розкладають по полицях складні аспекти юридичної термінології. Завдяки живому спілкуванню вони роз’яснюють важкі для сприймання особливості судових документів.

Перед тим, як перейти до головної теми, лектори знайомлять із головними обов’язками суддів, помічників суддів та секретарів судового засідання, а також із роботою прес-служби Київського ААС.

Судове рішення – мета розгляду справи. Тому у теоретичному блоці лектори пояснюють основні поняття та норм процесуального права у регулюванні судових процесів. Простою «людською» мовою учасникам Школи судової журналістики розрізняють типи судового рішення у тому чи тому виді судочинства, описують структуру судових рішень, шляхи його пошуку.

На готовій постанові у вже розглянутій справі Андрій Горяйнов надає приклад ефективної роботи, описує кожну структурну частину, пояснює, чим вони відрізняються.

Описова частина є обов’язковою для прочитання, адже вона зорієнтовує у всій справі. Мотивувальна частина є найважчою, оскільки у ній розкривається весь перебіг думок суду. Саме з мотивувальною частиною студенти працюють найбільше. У ній Андрій Горяйнов вказує на словосполучення-сигнали, що допомагають розібратися у висновках суду.

Цей практикум навчає головним методам пошуку інформації у чисельних сторінках судових рішень, тобто тому, як результативно працювати із судовим документом.

Марія Доник визначає основні типи коментарів до судових рішень на прикладі публікацій у ЗМІ. На жаль, більшість коментарів мали негативний характер, а головне – не були інформативними та доцільно не висвітлювали зміст судового рішення.

Оскільки Марія Доник у практичній частині лекції навчає працювати з Єдиним державним реєстром судових рішень, домашнім завданням для студентів Школи є написання статті за номером резонансної справи. Таким чином вони зможуть попрактикувати роботу з реєстром та закріпити навички роботи із судовим рішенням.

ПРЕС-СЛУЖБА Київського ААС

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The judge-speaker of the Kyiv Administrative Court of Appeal, the member of the Council of Judges of Ukraine Yevhen Miezientsev thanks to the program USAID Fair Justice as part of the delegation, visited the United States of America with a working visit. And now he reveals true, not hollywood facts about the work of courts and judges in the USA. The lecturer acquaint the students of the School of Judicial Journalism with the system itself and the American society without decoration. Some of described realities did not coincide with our notions, but it`s the most interesting in the lecture, which usually lasts about two hours.

The participants had the opportunity to get information up-close and compare not only the peculiarities of Ukrainian and American justice, but also the way of life and world outlook of the two nations.

Despite the fact that the topic of the next lecture for students could seem complicated, our lecturers, the chief of the Court Andrey Goryainov and the judge assistant Mariia Donyk, lay out the complex aspects of legal terminology on the shelves. Thanks to the live communication, they explain difficult to perception peculiarities of the court`s documents. Before moving on to the main topic, the lecturers introduce the main duties of the judges, judge assistants, secretaries of the court session and with the work of the Press-Service of the Court.

The court decision - the aim of the case. Therefore, in the theoretical block, lecturers explain the basic concepts and rules of procedural law in the regulation of the litigation. In a simple language, the members of the School of Judical Journalism differentiate the types of judicial decisions in one or another form of legal proceedings, describe the structure of court decisions, and the ways of its search.

In the judge's ruling in the case wich has been already considered, Andrey Goryainov provides an example of effective work, describes each structural part, explains how they differ.

The descriptive part is obligatory for reading because it focuses on the whole case. The motive part is the hardest because it reveals the entire course of court opinions. With the motivation part students are working the most. In it Andrey Goryainov points out phrases-signals that help to understand the court`s conclusions.

This practical work teaches the main methods for finding information in numerical pages of the court decisions, that is, how to effectively work with a court`s document.

Mariia Donyk defines the main types of commentary on the court decisions on the example of mass media publications. Unfortunately, most of the comments were negative, and most importantly - they were not informative and did not expediently cover the contents of the court decision.

Because Mariia Donyk teaches in the practical part of the lecture to work with the Unified State Registry of Court Decisions, homework for the students of the School is to write an article about the high-profile case. In this way they will be able to practice the work of the Registry and consolidate the skills of work with court decisions.

PRESS-SERVICE of the Court© Київський апеляційний адміністративний суд

Карта сайту

Всі права на матеріали, розміщені на сайті www.kaas.gov.ua, охороняються згідно з законодавством України. При
використанні будь-яких матеріалів з сайту посилання (у разі використання в Інтернеті прямий, не закритий від
індексування гіперлінк) на www.kaas.gov.ua є обов’язковим.