Річний звіт Київського апеляційного адміністративного суду






Якість роботи суду

Якість роботи суду

Результати опитування щодо якості роботи суду 2015 року

Кодекс суддівської етики


Школа судової журналістики: використання практики ЄСПЛ у журналістській діяльності

Разом з Іллею Бутом, головним редактором інформаційно-юридичного сайту «Я і Закон», учасники Школи судової журналістики обговорили використання практики Європейського суду з прав людини у журналістській діяльності.

Свою лекцію Ілля розпочав із пояснення правових засад використання практики ЄСПЛ  в Україні. Адже майбутні журналісти мають розуміти, чому використовуються рішення суду, який не входить до національної системи судоустрою. Наступним етапом стало ознайомлення з Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, оскільки її положення мають пріоритетне значення порівняно з правовими актами України.

Обговорюючи права, гарантовані Конвенцією та Протоколами до неї, студенти дізналися, що абсолютні права людини у тексті супроводжуються словом «заборона»:  заборона смертної кари, заборона катування, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження або покарання людини; заборона рабства і примусової праці.

Основними саме у журналістській діяльності є право на повагу до приватного життя (на повагу до особистого і сімейного життя, на недоторканність житла, на недоторканність кореспонденції – ст. 8 Конвенції); право на свободу думки, совісті і релігії (ст. 9 Конвенції); право на свободу слова, свободу вираження поглядів та інформації (ст. 10 Конвенції).

Ілля Бут проаналізував кожне із зазначених прав на основі витягів із Конвенції, супроводжуючи прикладами реальних судових справ. Також озвучив принципи тлумачення Європейським судом з прав людини положень Конвенції та Протоколів до неї.

Попередньо обговоривши різницю між фактом і оціночним судженням, студенти на практичній частині мали вигадати фразу й оформити її як факт і як оціночне судження. Поняття відрізняються на лінгвістичному рівні: в оціночному судженні використовуються засоби мовної виразності, тропи. Порівнюючи з рішеннями національних судів, ЄСПЛ підходить до розмежування цих понять простіше, «розмито» їх визначає. Однією з причин є багатомовність Європи.

На завершення лекції Ілля Бут розповів про межі допустимої критики та поняття приватного життя відповідно до Конвенції, а також про захист прав та мережу Інтернет. До речі, у публічних людей межі приватного життя вужчі через значний громадський інтерес до них.

Дякуємо Іллі Буту за те, що погодився стати нашим лектором. Інформація, яку отримали наші студенти, стане їм у нагоді під час здійснення своєї журналістської діяльності.      

ПРЕС-СЛУЖБА Київського ААС

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Together with Illia Booth, the head editor of the informational and legal website "I and the Law", participants of the Judicial school of journalism discussed usage of practice of the European Court of Human Rights in the journalist's work.

Illia has started his lecture with an explanation of the legal framework for using the practice of the ECHR in Ukraine. After all, future journalists need to understand why decisions of a court is not a part of the national system of the judiciary that is used.

Discussing the rights which are guaranteed by the Convention and its Protocols, students learned that the absolute human rights in the text are accompanied by the word " interdiction": the interdiction of the death penalty, the interdiction of torture, inhuman or degrading treatment or punishment of a person; interdiction of slavery and forced labor.

The main thing in journalism is the right to respect for private life (a right to respect for one's "private and family life, his home and his correspondence" - Article 8 of the Convention); a right to freedom of thought, conscience and religion (Article 9 of the Convention); the right to freedom of expression and information (Article 10 of the Convention).

Illia Booth analyzed each of these rights on the basis of extracts from the Convention, accompanied by examples of the real court cases. He also spoke on the principles of interpretation by the European Court of Human Rights of the provisions of the Convention and the Protocols. Previously discussed the difference between the fact and the judgment, students in the practical part had to think out the phrase and make it a fact and as an estimation judgment. The concepts differ in the linguistic level: in the assessment judgments are used means of verbal expression, trails.

Compared to the decisions of the national courts, the ECHR approaches the delimitation of these concepts more easily, "blurred" them defines. One of the reasons is the multilingualism of Europe. In the end of the lecture, Illia But spoke about the limits of the permissible criticism and the concept of private life in according to the Convention, as well as on the protection of rights and the Internet. By the way, in public people, the limits of private life are narrower because of the considerable public interest to them.

Thanks to Illia Booth for agreeing to become our lecturer. The information that our students have received will be useful to them in their journalistic work.

PRESS-SERVICE of the Court

 



© Київський апеляційний адміністративний суд

Карта сайту

Всі права на матеріали, розміщені на сайті www.kaas.gov.ua, охороняються згідно з законодавством України. При
використанні будь-яких матеріалів з сайту посилання (у разі використання в Інтернеті прямий, не закритий від
індексування гіперлінк) на www.kaas.gov.ua є обов’язковим.